O archivu

Hlavní činnost archivu:

  1. Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Od 1. ledna 2005 se činnost archivu řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. a vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:
  2. dohled nad spisovou službou a vyřazováním dokumentů
  3. provádění výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimoskartačním řízení
  4. uchovávání, zpracování a zpřístupňování archiválií pro vědecké a badatelské účely
  5. ochrana archiválií
  6. vyhledávání potřebných dokladů pro potřeby občanů a státní správy
  7. spolupráce s ostatními archivy a odbornými pracovišti při odborných projektech celostátního významu
  8. odborná a populárně naučná publikační činnost
  9. budování specializované archivní knihovny

Ředitel

Mgr. Karel Mlateček, Ph.D.
tel. 544 220 696
mobil. 606 666 725
e-mail: mlatecekk@mza.cz